Angelini - výzkum, vývoj

Výzkum Angelini

Firma Angelini má více než 50 let zkušeností ve výzkumu a vývoji ve farmaceutickém odvětví, jak dokládá počet kompletně vyvyinutých léčiv. Dvě z nich - lokální protizánětlivá látka nbenzydamin a antidepresivum trazodon, jsou dostupné ve více než 60 zemích světa.

Společnost Angelini zakoupila v 90. letech také licenci na fluorochinolon prulifloxacin a provedla kompletní preklinický a klinický vývoj tohoto nového antibiotika s registrací, uvedením na trh a prodejem v různých evropských zemích.

Nedávno společnost také posílila svoje aktivity v oblasti boje proti infekcím zakoupením dalbavacinu, semisyntetického lipoglykopeptidového antibiotika druhé generace, pro léčbu ABSSSI (akutní bakteriální infekce kůže a kožních struktur). 

V roce 2016 jako vůbec první společnost v Evropě zahrnula do svého portfolia  kombinaci paracetamolu a ibuprofenu.

 


Zpět na začátek

Inovace a dynamická pipeline

Inovace

Inovační aktivity jsou realizovány v Research, Regulatory a Development (RR&D), kde R&D, Regulatory Affairs a Business Development společně zvyšují a udržují vysokou úroveň inovací s cílem zajistit udržitelné portfolio společnosti. Za tímto účelem jsou projekty RR&D vždy řešeny tak, aby byla zajištěna co nejvyšší efektivita úsilí v různých oblastech. Tyto projekty dělíme na skupinu  WEP (Well Established Products) – zaměřené na podporu udržení životního cyklu a rozvoj inovativních nefarmaceutických produktů, které jsou charakteristické krátkou dobou nutnou k uvedení na trh, a skupinu NPP (New Pharma Products) zaměřené na podporu inovací farmaceutických produktů v klíčových oblastech i v nových atraktivních příležitostech. Všechna oddělení RR&D jsou uspořádána a plně integrována v souladu s touto strategií tak, aby podporovala vývoj produktů od počátečních až do konečných fází vývoje. Protože skupina Angelini Pharma je přímo přítomná v 18 zemích, všechna oddělení RR&D jsou centralizována, aby zajistila správné řízení terapeutických a tržních potřeb, regulačních směrnic, dodržování předpisů a farmakovigilančních činností.

Koncept dynamické pipeline

RR&D mise je postavena na konceptu dynamické pipeline, kdy každý projekt může být částečně nebo plně rozvinutý interně nebo partnery na základě příležitostí.
RR&D vytváří strategická partnerství s významnými národními a mezinárodními skupinami, jejichž cílem je identifikovat inovativní řešení a zvýšit hodnotu a pravděpodobnost úspěšnosti vlastních výzkumných programů, které dále napomáhají technicko-vědecké síti.
Budiness Development je plně zaměřen na obohacení portfolia společnosti tím, že identifikuje příležitosti s vysokou hodnotou a rozvíjí strategická partnerství. Scientific Networking & Competitive Intelligence Unit (SN&CI) spolupracuje s oddělením Business Developmentu a odděleními R&D s cílem identifikovat výzkumné skupiny schopné podporovat inovace na pipeline  RR&D, jak sdílením výzkumných programů tak i získáním nových produktů v rané fázi, přizpůsobením se současným klíčovým oblastem nebo využitím nových příležitostí.


Zpět na začátek

Zaměření na terapeutické oblasti

V současnosti se hlavní výzkumné porgramy zaměřují na terapeutické oblasti zahrnující bolest a zánětlivá onemocnění, onemocnění nervové soustavy, infekční nemoci a jejich zvládání.

Bolest a zánětlivá onemocnění

Výzkumné aktivity společnosti Angelini mají dlouholetou tradici v oblasti zvládání účinků prostaglandinů, cytokinů a mechanismů uplatňujících se při bolesti a zánětu. V současné době se výzkumné aktivity zaměřují buď na nové přípravky nebo již známé léky, které se používají v monoterapii či kombinovaně, s cílem zvýšení účinnosti a snížení nežádoucích účinků. Tyto studie rovněž zahrnují formulační přístupy k optimalizaci biologické dostupnosti léků a režimu dávkování.

Onemocnění nervové soustavy

Látky ovlivňující centrální nervový systém (CNS), zejména látky sloužící ke zvládání poruch nálady, představují oblast, v níž společnost Angelini dosáhla největšího úspěchu na světové úrovni.

Uvedení trazodonu do klinické praxe pro léčbu těžké deprese v 60. letech v Evropě a v roce 1981 v USA změnilo terapeutický přístup k léčbě tohoto onemocnění. Trazodon je stále užíván díky širokému spektru neurofyziofarmakologických účinků a velmi dobré snášenlivosti.

RR&D má stále vedoucí postavení v provádění studií mechanismu účinku trazodonu a ve výzkumu nových chemických látek vykazujících aktivitu vůči různým molekulárním cílům v neuropsychiatrii, což umožňuje rozvoj znalostí v oblasti biochemie, fyziologie a farmakologie neuromechanismů, deprese a jiných poruch nálady. Studie se zabývají hlavně problematikou mechanismu antidepresivních účinků po jejich ovlivnění neurotransmise.

Angelini také nedávno, vůbec poprvé v Itálii, licencovalo formu prodlouženého uvolňování lithia, které se ukázalo jako účinné ve stabilizaci nálady u pacientů s bipolární poruchou. RR&D v současnosti pokračuje s klinickými studiemi na podporu tohoto léčiva.

Skupina R&D NPP dále zkoumá molekulární cíle zodpovědné za onemocnění nervové sousatvy jako jsou bipolární porucha, schizofrenie a roztroušená skleróza.

Infekční nemoci a jejich zvládání

Na základě zkušeností s vývojem prulifloxacinu posílila společnost Angelini RR & D zájem o oblast protiinfekčních látek, oblast globálního významu, kde se farmakologický výzkum stal prioritou pro řešení vážného problému antibiotické rezistence. V současné době se činnosti skupin  R&D NPP a  R&D WEP zaměřují na hodnocení antimikrobiální účinnosti nových přípravků používaných v monoterapii nebo v kombinaci, a zdravotnických prostředků využívajících pokročilé technologie v oblastiantibiotické rezistence. Angelini RR&D se navíc stále více zajímá o úlohu střevní, vaginální a dermální mikrobioty v udržování zdraví a její změny během infekcí. RR&D provádí také postmarketingové klinické studie a další aktivity v rámci udržení životního cyklu přípravků s cílem optimalizovat jejich účinnost a rozšířit terapeutické indikace produktového portfolia.

Nefarmaceutické produkty

R&D WEP identifikuje a vyvíjí také inovativní kosmetické, nutraceutické, dezinfekčníé a biocidníé přípravky a zdravotnické prostředky na podporu farmaceutických produktů ve firemním portfoliu.


Zpět na začátek

Probíhající výzkum


Zpět na začátek